תיקון 101 לחוק התכנון והבניה - הסברים על משמעויות התיקון והשפעתו על הליכי הרישוי.

תיקון 101 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 הינו תיקון נרחב ומקיף לחוק התכנון אשר מטרתו היא להביא לקיצור, ייעול ופישוט הליכי התכנון והבניה והמכונה גם כ"רפורמה.

תיקון 101 לחוק משפיע רבות על הליכי הרישוי: מטרת השינוי בתהליכי הרישוי הינם קיצור, ייעול ופישוט הליכי רישוי הבניה, שיפור השירות שניתן לציבור, הסרת העמימות - מידע שלם ומלא לפני הגשת הבקשה להיתר, מכוני בקרה כזרוע של מהנדס הוועדה בתהליך הרישוי ובמהלך הביצוע, ריכוז הליכי האישור של גורמים חיצוניים במקום אחד - מכון הבקרה והקמת מערכת ”רישוי זמין“ – הגשה מקוונת וניהול תהליך הבקשה מתחילתו ועד לסיום הבניה.

בין יתר סעיפי התיקון, נקבע כי התנגדות לבקשות של הקלות ושימושים חורגים ניתן יהיה להגיש מעתה במשך תקופה בת 15 ימים ממועד הפרסום האחרון שבוצע. כלומר, מהמועד בו בוצע הליך הפרסום האחרון מבין הפרסום בעיתונים, הצבת השילוט בחזית המגרש או הבניין או ממועד קבלת הודעה אישית לזכאים לכך על פי הוראות החוק.

על-מנת להתאים את שירותיה של חברתנו למערכת "רישוי זמין" - מהיום כל לקוח של חברתנו אשר לו יינתנו שירותי פרסום הקלות ופרסום מודעות תכנון ובניה, יקבל ישירות למייל העתק סרוק וחתום של תיק הפרסום וזאת על-מנת שיוכל להטעינו בקלות ובמהירות למערכת הרישוי הזמין.

למידע נוסף על תיקון 101 לחוק התכנון והבניה ניתן לעיין בחוברת המידע של מינהל התכנון: 

חוברת מידע - דגשים מרכזיים לרפורמה בתכנון ובנייה

נוסח משולב של חוק התכנון והבניה - התשכ"ה 1965 (כולל תיקון 101 לחוק)

לנוחיות לקוחותינו, אנו מביאים לכם את עיקרי הוראות החוק לעניין פרסום מודעות תכנון ובניה:

סעיף 149 לחוק:

(א)  הועדה המקומית לא תתיר שימוש חורג ולא תיתן הקלה ולא תאשר בתשריט חלוקת קרקע סטיה מתכנית אלא לאחר שנתמלאו אלה:

 (א)   לכל הבעלים והמחזיקים בקרקע או בבנין שלגביהם הוגשה הבקשה;(2א)הועדה המקומית מסרה על חשבון המבקש הודעה המפרטת את מהות הבקשה כאמור בפסקה (1) ועל המועד להגשת התנגדויות לועדה המקומית –(2)   הודעה המפרטת את מהות הבקשה כאמור בפסקה (1) הוצגה במקום בולט בחזית הקרקע או הבנין שעליהם חלה הבקשה במשך התקופה להגשת ההתנגדויות ובדרך שתיקבע על ידי הועדה המקומית או מי שמינתה לכך בדרך כלל;(1)   פורסמה, על חשבון המבקש, בעתון הודעה המפרטת את מהות הבקשה להקלה או להתרת שימוש חורג או לאישור תשריט חלוקת קרקע בסטיה מתכנית והקובעת כי התנגדויות לבקשה כאמור יוגשו בתוך 15 ימים ממועד הפרסום לפי פסקה זו, ולעניין מי שנמסרה לו הודעה לפי פסקאות (2א) ו-(2ב) – ממועד מסירת ההודעה;

(ב)   לכל הבעלים והמחזיקים בקרקע או בבנין הגובלים בקרקע או בבנין שלגביהם הוגשה הבקשה;

(ג)    לכל הבעלים והמחזיקים בקרקע או בבנין, אשר לדעת הועדה ייפגעו או עלולים להיפגע מאישור הבקשה.

הודעה כאמור תימסר או תישלח לפי מענם הידוע של הבעלים והמחזיקים;

(3)   הועדה החליטה בהתנגדות של בעל קרקע או בנין או מחזיק בהם והודיעה על כך למתנגדים במכתב רשום;(2ב)בבקשה הנוגעת לאתר שנכלל בתכנית מאושרת או מופקדת כאתר המיועד לשימור – מסרה הועדה הודעה כאמור בפסקה (2א) לגופים הציבוריים והמקצועיים שאושרו לפי סעיף 100(3).

(א)   ניתן להוציא מכוח התכנית היתר או לבצע עבודות בלא צורך באישור תכנית נוספת טרם מתן ההיתר או ביצוע העבודה;(4)   בהקלה או בשימוש חורג מתכנית המיתאר הארצית או מתכנית מיתאר מחוזית - נתקבל אישור המועצה הארציתואולם הוועדה המקומית רשאית להתיר שימוש חורג או לתת הקלה, אף אם לא התקבל אישור המועצה הארצית, ובלבד שהתקיימו כל אלה:

(ב)   לתכנית מצורף תשריט של השטח שעליו היא חלה והשטח שבו מתקיימות הוראות פסקת משנה (א);

(ג)    התכנית אינה חלה על כל שטח מרחב תכנון מקומי או על כל שטחה של רשות מקומית;

(ד)    נקבע בתכנית כי השימוש החורג או ההקלה אינם טעונים אישור של המועצה הארצית.

(ב)  יושב ראש הועדה המחוזית רשאי, בכפוף לתקנות שיתקין שר האוצר, לקבוע כי על בקשה מסויימת או על סוגים מסויימים של בקשות לא יחולו הוראות סעיף זה, כולן או מקצתן; הורה יושב ראש הועדה המחוזית כאמור, יקבע את ההוראות שיחולו על התכנית.

(2)   בלי לגרוע מהוראות סעיפים קטנים (ב) ו-(ג) ומהוראות סעיף 151(ב1) ו-(ג), רשאי יושב ראש ועדת מחוזית לקבוע כי על בקשה שעניינה יצירת דרך גישה שהיא התאמת נגישות שהוגשה על ידי בעל זכות בנכס נושא הבקשה, שהוא או בן משפחתו המתגורר עמו הוא אדם עם מוגבלות, לא יחולו הוראות סעיף זה, כולן או חלקן, ובלבד שלא מתקיים אחד מאלה:          (ד)  (1)   בסעיף קטן זה, "התאמת נגישות" ו"אדם עם מוגבלות" – כהגדרתם בסעיף 158ו1;           (ג)   שר האוצר יקבע באילו מקרים ונסיבות יכול יושב ראש הועדה המחוזית לפטור מהוראות סעיף זה.

(א)   התאמת הנגישות תמנע מאחר שימוש סביר בקרקע או בבניין שלגביהם הוגשה הבקשה, או בקרקע או בבניין גובלים;

(ב)   התאמת הנגישות תפגע באופיו המיוחד של המקום, בשל ערכי היסטוריה, ארכיאולוגיה, אדריכלות או טבע;

(ג)    התאמת הנגישות תחייב שינוי מהותי בבניין;

(3)   החלטת יושב ראש הוועדה המחוזית כאמור בפסקה (2) תינתן בתוך שישים ימים מיום שהתבקש לכך; מנהל מינהל התכנון יפרסם הנחיות בדבר אופן הגשת בקשה לפי סעיף קטן זה והמסמכים שיש לצרף לה ובדבר האופן והמועד לקבלת החלטה כאמור ולמסירת הודעה למגיש הבקשה, כדי להבטיח מתן החלטה בתוך התקופה האמורה.

סעיפים 89 ו-89א' לחוק:

 (א)      הודעה על הפקדת כל תכנית תפורסם ברשומות ובעתון; הפרסום בעתון יהיה כאמור בסעיף 1א וייעשה על ידי מוסד התכנון שהחליט על ההפקדה תוך חמישה עשר ימים מיום ההחלטה על הפקדת התכנית או מיום מילוי תנאי ההפקדה, הכל לפי המאוחר.

(ב)  הודעה כאמור בסעיף קטן (א) תפורסם גם במשרדי הרשויות המקומיות שתחום שיפוטן או חלק ממנו כלול בתחום התכנית, ובאין רשות מקומית כאמור — במקום שנוהגים לפרסם בו הודעות פומביות בתחום התכנית; כן תפורסם ההודעה על לוחות המודעות בשכונות הנוגעות בדבר.

89א. (א)  הודעה על הפקדת תכנית מיתאר מקומית או תכנית מפורטת תפורסם על חשבון מגיש התכנית, על גבי שלט במקום בולט בתחום התכנית, למשך התקופה שנקבעה להגשת התנגדויות; ההודעה תכלול פרטים בהתאם להוראות סעיף 92 וכן פירוט עיקרי ההבדלים בין המצב התכנוני הקיים לבין התכנית המופקדת.

(ב)  כיתוב על שלט כאמור בסעיף קטן (א) יהיה בשפה העברית ואולם במרחב תכנון מקומי שבו האוכלוסיה הדוברת ערבית מהווה לפחות עשרה אחוזים מכלל האוכלוסיה, יהיה הכיתוב גם בשפה הערבית.89א. 

(ג)   יושב ראש מוסד התכנון המוסמך להחליט על הפקדת תכנית כאמור בסעיף קטן (א), רשאי מטעמים שיירשמו ובכפוף לתקנות שיתקין שר האוצר, להורות כי על תכנית מסוימת או על סוגי תכניות לא יחולו הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב), כולן או מקצתן, ורשאי הוא לקבוע דרכי פרסום חלופיות לתכנית שפטר כאמור; שר האוצר יקבע באילו מקרים ונסיבות יכול יושב ראש מוסד התכנון לפטור מהוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב).

(ד)  נוסף על הוראות סעיף זה, הודעה על הפקדת תכנית כאמור בסעיף קטן (א), החלה על שטח שאינו עולה על 3,000 מ"ר, תפורסם או תימסר לבעלים ולמחזיקים במגרשים הגובלים בתחום התכנית, על חשבון מגיש התכנית, בדרך שיקבע שר האוצר באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת.

סעיף 117 לחוק:

הודעה על אישור תכנית לפי סימן זה ועל דחייתה תינתן ותפורסם בדרך שנותנים ומפרסמים הודעה על הפקדת אותה תכנית, והיא תינתן למי שזכאי לקבל הודעה על הפקדה כאמור.


קצת עלינו

נענע פרסומי נדל"ן הינה חברה המספקת שירותי פרסום מודעות תכנון ובניה ללקוחות פרטיים, עסקיים, עיריות ומועצות מקומיות. לחברתנו ניסיון רב בפרסום מודעות תכנון ובניה ובעבודה מול ועדות תכנון ורשויות מקומיות. חברתנו מבצעת פרסומי תכנון ובניה של כל סוגי המודעות: פרסום הקלות בניה, פרסום תמ"א 38, פרסום הפקדת תכנית, פרסום אישור תכנית, פרסום איחוד וחלוקה ועוד... כל פרסום מודעות תכנון ובניה מלווה על-ידי עו"ד, כך שתוכלו להיות בטוחים שההליך מבוצע באופן מדויק ובהתאם להוראות החוק. אנו נשמח להעמיד לרשותכם את הניסיון הרב שצברנו ולפרסם עבורך מודעות תכנון ובניה באמינות, מקצועיות ולא פחות חשוב - במהירות.

הירשמו לעדכונים