פרסום מודעות תכנון ובניה - הסבר על תהליך הפרסום שמבוצע על ידי חברת נענע פרסומי נדל"ן.

במסגרת חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 נדרש כל אדם אשר מעוניין בביצוע של שינוי תוכנית, בקשה לשימוש חורג ו/או הקלה (לרבות ביצוע תמ"א 38) לבצע פרסום של השינוי המתוכנן בכמה וכמה ערוצים כתלות בסוג השינוי ואופיו. ועדות התכנון המקומיות דורשות לקבל לידן תיעוד מלא ומפורט של הפרסום שבוצע כתנאי למתן היתר בניה.

בשנים האחרונות קיימת מגמה הולכת וגוברת של הפיכתו של הליך התכנון העירוני לפומבי תוך מתן דגש על ביצוע הוראות חוק התכנון ובניה בכל הנוגע להליך הפרסום. הקפדתן של ועדות התכנון המקומיות על ביצוע כל הוראות חוק התכנון והבניה גררה לא אחת ביצוע חוזר של הליך הפרסום דבר אשר עלול לגרום נזק למבקש הבקשה ועיכוב בקבלת היתר הבניה.

הליך הפרסום לפי חוק תכנון והבניה מבוצע במספר ערוצים:

  • פרסום בשלושה עיתונים כאשר שאחד מהם עונה על הגדרת "עיתון נפוץ".
  • פרסום על לוחות מודעות בסביבת הנכס בהתאם לדרישות החוק (בהפקדת תב"ע).
  • איתור בעלי חלקות גובלות וביצוע מסירת הודעות אישיות.
  • פרסום מודעות בהתאם להוראות הדין בשטח הנכס או המגרש.

הפרסום באמצעות נענע פרסומי נדל"ן עורך כשבועיים כאשר בסיומו יקבל הלקוח לידיו חבילת פרסום מלאה הכוללת תיעוד לביצוע כל הליכי הפרסום בהתאם להוראות החוק ובהתאם להנחיות ועדת התכנון המקומית. חבילת הפרסום תכלול הצהרה חתומה בידי עו"ד אשר מאמת את ביצוע הפרסום כחוק. לקוחותינו יקבלו עידכונים במייל או בטלפון לגבי אופן התקדמות העבודה בעניינם.

כל הפרסומים בחברתנו נעשים תחת פיקוח משפטי של עו"ד, על-מנת למנוע כשלים בהליך הפרסום ולהימנע מהצורך בעריכת פרסום חוזר.

אנו מאמינים, כי ללקוחות חברתנו הזכות לדעת בכל רגע נתון ובזמן אמת, על התקדמות הליך הפרסום שלהם ולכן, אנו מעמידים לרשות לקוחותינו, ללא תוספת תשלום, מערכת עדכון ON-LINE, המעדכת את לקוחותינו, אם באמצעות אתר האינטרנט של החברה ואם באמצעות שליחת הודעות SMS, בדבר השלמתו של כל שלב ושלב בהליך הפרסום, עד להשלמתו המלאה.

הוראות חוק התכנון והבניה התשכ"ה-1965 בדבר פרסום מודעות תכנון ובניה:

תנאים מוקדמים למתן היתר לשימוש חורג או למתן הקלות - סעיף 149 לחוק התכנון והבניה:

(א)  הועדה המקומית לא תתיר שימוש חורג ולא תיתן הקלה ולא תאשר בתשריט חלוקת קרקע סטיה מתכנית אלא לאחר שנתמלאו אלה:

(1) פורסמה, על חשבון המבקש, בעתון הודעה המפרטת את מהות הבקשה להקלה או להתרת שימוש חורג או לאישור תשריט חלוקת קרקע בסטיה מתכנית והקובעת מועד סביר להגשת התנגדויות;

(2) הודעה המפרטת את מהות הבקשה כאמור בפסקה (1) הוצגה במקום בולט בחזית הקרקע או הבנין שעליהם חלה הבקשה במשך התקופה להגשת ההתנגדויות ובדרך שתיקבע על ידי הועדה המקומית או מי שמינתה לכך בדרך כלל;

(2א) הועדה המקומית מסרה על חשבון המבקש הודעה המפרטת את מהות הבקשה כאמור בפסקה (1) ועל המועד להגשת התנגדויות לועדה המקומית -

(א) לכל הבעלים והמחזיקים בקרקע או בבנין שלגביהם הוגשה הבקשה;

(ב) לכל הבעלים והמחזיקים בקרקע או בבנין הגובלים בקרקע או בבנין שלגביהם הוגשה הבקשה;

(ג) לכל הבעלים והמחזיקים בקרקע או בבנין, אשר לדעת הועדה ייפגעו או עלולים להיפגע מאישור הבקשה. הודעה כאמור תימסר או תישלח לפי מענם הידוע של הבעלים והמחזיקים;

(2ב) בבקשה הנוגעת לאתר שנכלל בתכנית מאושרת או מופקדת כאתר המיועד לשימור - מסרה הועדה הודעה כאמור בפסקה (2א) לגופים הציבוריים והמקצועיים שאושרו לפי סעיף 100(3).

(3) הועדה החליטה בהתנגדות של בעל קרקע או בנין או מחזיק בהם והודיעה על כך למתנגדים במכתב רשום;

(4) בהקלה או בשימוש חורג מתכנית המיתאר הארצית או מתכנית מיתאר מחוזית - נתקבל אישור המועצה הארצית.

(ב) יושב ראש הועדה המחוזית רשאי, בכפוף לתקנות שיתקין שר הפנים, לקבוע כי על בקשה מסויימת או על סוגים מסויימים של בקשות לא יחולו הוראות סעיף זה, כולן או מקצתן; הורה יושב ראש הועדה המחוזית כאמור, יקבע את ההוראות שיחולו על התכנית.

(ג) שר הפנים יקבע באילו מקרים ונסיבות יכול יושב ראש הועדה המחוזית לפטור מהוראות סעיף זה.

(ד)(1) בסעיף קטן זה, "התאמת נגישות" ו"אדם עם מוגבלות" – כהגדרתם בסעיף 158ו1;

(2) בלי לגרוע מהוראות סעיפים קטנים (ב) ו-(ג) ומהוראות סעיף 151(ב1) ו-(ג), רשאי יושב אש ועדת

מחוזית לקבוע כי על בקשה שעניינה יצירת דרך גישה שהיא התאמת נגישות שהוגשה על ידי בעל

זכות בנכס נושא הבקשה, שהוא או בן משפחתו המתגורר עמו הוא אדם עם מוגבלות,

לא יחולו הוראות סעיף זה, כולן או חלקן, ובלבד שלא מתקיים אחד מאלה:

(א) התאמת הנגישות תמנע מאחר שימוש סביר בקרקע או בבניין שלגביהם הוגשה הבקשה, או

בקרקע או בבניין גובלים;

(ב) התאמת הנגישות תפגע באופיו המיוחד של המקום, בשל ערכי היסטוריה, ארכיאולוגיה,

אדריכלות או טבע;

(ג) התאמת הנגישות תחייב שינוי מהותי בבניין;

(3) החלטת יושב ראש הוועדה המחוזית כאמור בפסקה (2) תינתן בתוך שישים ימים מיום

שהתבקש לכך; מנהל מינהל התכנון יפרסם הנחיות בדבר אופן הגשת בקשה לפי סעיף קטן זה

והמסמכים שיש לצרף לה ובדבר האופן והמועד לקבלת החלטה כאמור ולמסירת הודעה למגיש

הבקשה, כדי להבטיח מתן החלטה בתוך התקופה האמורה.

 

הודעה על הפקדת תכנית - סעיף 89 לחוק התכנון והבניה:

(א) הודעה על הפקדת כל תכנית תפורסם ברשומות ובעתון; הפרסום בעתון יהיה כאמור בסעיף 1א וייעשה על ידי מוסד התכנון שהחליט על ההפקדה תוך חמישה עשר ימים מיום ההחלטה על הפקדת התכנית או מיום מילוי תנאי ההפקדה, הכל לפי המאוחר.

(ב) הודעה כאמור בסעיף קטן (א) תפורסם גם במשרדי הרשויות המקומיות שתחום שיפוטן או חלק ממנו כלול בתחום התכנית, ובאין רשות מקומית כאמור - במקום שנוהגים לפרסם בו הודעות פומביות בתחום התכנית; כן תפורסם ההודעה על לוחות המודעות בשכונות הנוגעות בדבר.

פרסום ומסירה של הודעת הפקדה - סעיף 89א לחוק התכנון והבניה:

(א) הודעה על הפקדת תכנית מיתאר מקומית או תכנית מפורטת תפורסם על חשבון מגיש התכנית, על גבי שלט במקום בולט בתחום התכנית, למשך התקופה שנקבעה להגשת התנגדויות; ההודעה תכלול פרטים בהתאם להוראות סעיף 92 וכן פירוט עיקרי ההבדלים בין המצב התכנוני הקיים לבין התכנית המופקדת.

(ב) כיתוב על שלט כאמור בסעיף קטן (א) יהיה בשפה העברית ואולם במרחב תכנון מקומי שבו האוכלוסיה הדוברת ערבית מהווה לפחות עשרה אחוזים מכלל האוכלוסיה, יהיה הכיתוב גם בשפה הערבית.

(ג) יושב ראש מוסד התכנון המוסמך להחליט על הפקדת תכנית כאמור בסעיף קטן (א), רשאי מטעמים שיירשמו ובכפוף לתקנות שיתקין שר הפנים, להורות כי על תכנית מסוימת או על סוגי תכניות לא יחולו הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב), כולן או מקצתן, ורשאי הוא לקבוע דרכי פרסום חלופיות לתכנית שפטר כאמור; שר הפנים יקבע באילו מקרים ונסיבות יכול יושב ראש מוסד התכנון לפטור מהוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב).

(ד) נוסף על הוראות סעיף זה, הודעה על הפקדת תכנית כאמור בסעיף קטן (א), החלה על שטח שאינו עולה על 3,000 מ"ר, תפורסם או תימסר לבעלים ולמחזיקים במגרשים הגובלים בתחום התכנית, על חשבון מגיש התכנית, בדרך שיקבע שר הפנים באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת.

פרסום אישור תכנית ודחיתה - סעיף 117 לחוק התכנון והבניה:

הודעה על אישור תכנית לפי סימן זה ועל דחייתה תינתן ותפורסם בדרך שנותנים ומפרסמים הודעה על הפקדת אותה תכנית, והיא תינתן למי שזכאי לקבל הודעה על הפקדה כאמור.

למידע נוסף - ראה פרסום מודעות תכנון ובניה על קצה המזלג


קצת עלינו

נענע פרסומי נדל"ן הינה חברה המספקת שירותי פרסום מודעות תכנון ובניה ללקוחות פרטיים, עסקיים, עיריות ומועצות מקומיות. לחברתנו ניסיון רב בפרסום מודעות תכנון ובניה ובעבודה מול ועדות תכנון ורשויות מקומיות. חברתנו מבצעת פרסומי תכנון ובניה של כל סוגי המודעות: פרסום הקלות בניה, פרסום תמ"א 38, פרסום הפקדת תכנית, פרסום אישור תכנית, פרסום איחוד וחלוקה ועוד... כל פרסום מודעות תכנון ובניה מלווה על-ידי עו"ד, כך שתוכלו להיות בטוחים שההליך מבוצע באופן מדויק ובהתאם להוראות החוק. אנו נשמח להעמיד לרשותכם את הניסיון הרב שצברנו ולפרסם עבורך מודעות תכנון ובניה באמינות, מקצועיות ולא פחות חשוב - במהירות.

הירשמו לעדכונים