שאלות נפוצות על הליך פרסום מודעות תכנון ובניה

סמל לאתר מתי אני נדרש לבצע פרסום לפי חוק התכנון והבנייה?

כל אדם המבקש לבצע שינוי של תוכנית מתאר מקומית /תוכנית מתאר מחוזית /תוכניות מפורטות (תב"ע) ו/ או אדם המגיש בקשה לשימוש חורג ו/או בקשה להקלה לפי סעיף 62א(9) לחוק התכנון והבניה חייב בביצוע פרסום מודעות תכנון ובניה בהתאם לסעיפי החוק השונים. ביצוע פרסום לפי הוראות חוק התכנון והבניה הינו תנאי לקבלת היתר בניה מוועדת התכנון המקומית. חשוב לציין כי קיים שוני בדרישות חוק התכנון והבניה בכל הנוגע לפרסום של שימוש חורג ו/או פרסום של הקלה לעומת פרסום של שינוי תוכנית מתאר קיימת אן הפקדת תב"ע. יש לציין כי גם לצורך כל בקשה לביצוע תמ"א 38 על מגיש הבקשה לבצע פרסום לפי חוק תכנון ובניה. 

כתבה בנושא יידוע השכנים בעת שימוש בשטחים ציבוריים 
- התפרסמה ב- YNET בתאריך 3.8.11


חברת נענע פרסומי נדל"ן מבצעת את כל סוגי הפרסומים על פי חוק תכנון ובניה. חברתנו מעניקה ללקוח חבילת תיעוד מלאה אותה הוא מגיש לועדת התכנון המקומית כעדות לכך שבוצע פרסום בהתאם להוראות החוק. 

סמל לאתר מהו נוסח המודעה אותה אני צריך לפרסם?

נוסח המודעה אותה יש לפרסם לפי חוק תכנון ובניה נמסר למגיש הבקשה על ידי וועדת התכנון המקומית אשר בגבולותיה מצוי הנכס נשוא הבקשה. 

בנוסח מודעת פרסום לפי חוק תכנון צריכים להיכלל כל הפרטים הבאים:
·     מספר גוש וחלקה של הנכס 
·     עיקרי התוכנית המוצעת
·     פירוט ההבדלים בין המצב הקיים לתוכנית המוצעת
·     המען והמועד להגשת התנגדויות

סמל לאתר כמה זמן נמשך הפרסום לפי חוק התכנון והבניה?

הליך הפרסום של מודעות תכנון ובניה נמשך שבועיים במקרה של פרסום הקלות או פרסום שימוש חורג וחודשיים במקרה של שינוי או הפקדת של תב"ע כאשר המועד הקובע לסיום הליך הפרסום יהיה המאוחר מבין כל מועד הביצוע של כל הליך הנדרש על פי חוק התכנון והבניה.
יש לציין כי במידה ולא הוגשו התנגדויות מנומקות בכתב לועדת התכנון תוך פרק זמן סביר מיום תחילת הפרסום אזי ועדת התכנון יכולה לאשר את התוכנית כפי שהוגשה.

מאמרו של עו"ד עמית גלברד בנושא - זכות ההתנגדות לפי חוק התכנון והבניה 
- התפרסם באתרנו בתאריך 22.8.11

סמל לאתר מהו פרסום בעיתון לפי הגדרות חוק התכנון והבניה?

"פרסום בעיתון" על פי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965הנו פרסום בשני עיתונים יומיים אשר אחד מהם הוגדר על ידי שר הפנים כעיתון נפוץ (ידיעות אחרונות/ישראל היום/ישראל פוסט), וכן פרסום במקומון המופיע לפחות אחת לשבוע.
במקומות בהם שיעור האוכלוסיה של דוברי ערבית ורוסית עולה על 105 מכלל האוכלוסיה באזור יש לבצע את הפרסום לפי חוק התכנון והבניה גם בשפה נוספת.
פרסום מודעות תכנון ובניה בעיתון מתבצע למשך יום אחד בלבד במדור מיוחד בעיתון שכותרתו "הודעות בעניין תכנון ובניה".
חברת נענע פרסומי נדל"ן מבצעת עבורך את הפרסום בעיתון לרבות עריכת הגרפיקה של המודעה תוך הקפדה על כל הוראות חוק התכנון והבניה. גזירי העיתון בתוספת תצהיר חתום יימסרו ללקוחותינו כעדות לביצוע הפרסום בעיתונים.

סמל לאתר למי יש להגיש הודעות במסירה אישית?

בהתאם לחוק תכנון ובניה יש למסור הודעות אישיות לכל בעלי החלקות אשר גובלות בנכס ובנכס נשוא הבקשה לרבות בעלי החזקה הנוכחית באותן החלקות. איתור בעלי החלקות אינו מבוצע על ידי הרשות המקומית או ועדת התכנון המקומית אלא על ידי מבקש הבקשה.
יש לציין כי הליך איתור בעלי חלקות גובלות הינו הליך מורכב ומסובך שכן שיטת רישום המקרקעין בארץ אינה מאפשרת תמיד להגיע אל בעלי החלקות הגובלות כפי שדורש זאת חוק התכנון והבניה.
אנו בחברת נענע פרסומי נדל"ן נעשה עבורך את הליך איתור בעלי החלקות הגובלות לרבות איתור יורשים/ תושבי חוץ ועוד.
תיעוד למסירת ההודעות האישיות מצורף על ידנו במסגרת חבלית הדיווח אשר מוגשת לועדת התכנון המקומית.

סמל לאתר מהו גודל המודעה שיש לתלות בחזית הנכס או הבניין?

גודל המודעה בעת פרסום הקלות יהיה בדרך כלל בגודל של עמוד A3 (לעיתים דורש מוסד התכנון גודל שונה ולכן יש לבדוק את הדרישה לגודל השלט בעת פרסום הקלות מול מוסד התכנון)
הפקדת תב"ע לא יקטן מ-0.75X0.75 מ'. על ההודעה להיות בנוסח אשר קבוע בתקנות חוק התכנון והבניה.גודל המודעה בעת פרסום הפקדת תב"ע לא יקטן מ-0.75X0.75 מ'. על ההודעה להיות בנוסח אשר קבוע בתקנות חוק התכנון והבניה.
פרסום מודעות תכנון ובניה באמצעות נענע פרסומי נדל"ן כולל הדפסת המודעות בגודל ובפונט שנקבעו בחוק והצבתן במיקומים הנדרשים. חברתנו תעביר תיעוד מסודר של תליית מודעות התכנון והבניה במסגרת חבילת הדיווח שתוגש לועדת התכנון המקומית.

סמל לאתר האם אני צריך לפרסם מודעות תכנון ובניה באינטרנט?

החל משנת 2009 בהתאם לתיקון מס' 86 לחוק התכנון והבניה (חובת פרסום הודעות באינטרנט) כל פרסום של מודעות תכנון ובניה החייבות גם בפרסום בעיתון ואשר מפורסמת מטעם ועדת תכנון מקומית חייבות להיות מפורסמות גם באתר של הרשות המקומית תחת מדור מיוחד אשר כותרותו "הודעות בעניין תכנון ובניה". יש לציין כי ועדות התכנון המקומיות מפרסמות את מודעות התכנון והבניה באתר האינטרנט של העייריה או המועצה המקומית באופן עצמאי ואין הדבר נכלל כחלק מחבילת הדיווח שיש להגיש לידי ועדת התכנון.

כתבה בנושא פרסום מודעות תכנון ובניה באינטרנט 
- פורסם ב- YNET בתאריך 29.7.08

סמל לאתר האם חוק הודל"ים פוגע במעורבות הציבור בהליכי תכנון ובניה?

בשנים האחרונות חלה הבנה כי על חוק התכנון והבניה לשמור על מעורבות הציבור בהליכי התכנון והבניה תוך מתן הזדמנות שווה להשפיע על עיצוב סביבת המגורים והעבודה בה אנו חיים. חוק הודל"ים שאושר לא מכבר בכנסת מבטל באופן זמני את התערבותו של הציבור ואת יכולתו להשפיע. חשוב לציין כי ביטול הצורך בפרסום מודעות תכנון ובניה הינה רלוונטית רק לאותם פרוייקטים אשר יידונו בוועדות הדיור הלאומיות.

מאמר בנושא חוק הודל"ים וזכות הציבור להשפיע - פורסם על ידי האגודה לזכויות האזרח בתאריך 19.7.11

סמל לאתר תמה התקופה לעשיית שימוש חורג והגשתי בקשה לחידוש השימוש החורג, האם אני נדרש לבצע את הפרסום?

כן. עפ"י סעיף 149 לחוק התכנון והבניה, הועדה המקומית לא תתיר שימוש חורג אלא לאחר שהתקיימו כל תנאי הפרסום, זאת גם במקרה בו כבר אושר השימוש החורג בעבר ולאחר שתמה תקופת השימוש החורג, כעת יש לחדשו בשנית ולבצע פרסום שימוש חורג פעם נוספת. למידע נוסף - ראה מדריך מקוצר להוצאת היתר לשימוש חורג.

סמל לאתר האם בכל בקשת הקלה אני נדרש לפרסם ?

ככלל, כל בקשה להקלה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה דורשת הליך פרסום הקלה לפי חוק התכנון והבניה ומתן אפשרות לבעלי העניין בקרקע להתנגד להקלה המבוקשת.

מאמרו של עו"ד עמית גלברד בנושא - הקלה בקלי קלות - התפרסם באתרנו בתאריך 19.5.2014 

סמל לאתר למה כדאי לי לפרסם מודעות תכנון ובניה באמצעות נענע פרסומי נדל"ן?

ביצוע פרסום של מודעות תכנון ובניה באמצעות חברת נענע פרסומי נדל"ן יכול להבטיח לך כי הפרסום יבוצע במהירות ובהתאם לדרישות הועדה המקומית לתכנון תוך חיסכון בזמן וכסף. תהליך קבלת היתר הבניה הינו ארוך ומסובך ולעיתים אי הכרת כל דרישות חוק התכנון והבניה יכול ליצור סיבוכים נוספים ובמקרים מסוימים לגרור פרסום נוסף אשר עולה כסף ויוצר חשיפה נוספת שאינה לצורך.
בסיום תהליך הפרסום שמבוצע על ידי חברתנו, הלקוח מקבל לידיו חבילת דיווח מלאה הכוללת תיעוד של ביצוע כל הוראות החוק לרבות תיעוד לתליית השלטים והצהרת עו"ד חתומה. את חבילת הדיווח הלקוח מעביר לידי ועדת התכנון המקומית כחלק ממילוי תנאיי הבקשה להיתר הבניה.

אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי, ו/או חוות דעת משפטית או כדי ליצור יחסי עו"ד - לקוח ובכל מקרה יש להתייעץ עם עו"ד מוסמך על מנת לקבל ייעוץ המותאם לנסיבות המיוחדת ולנתוני המקרה הספציפי וכל מקרה יש לבחון לגופו.

סמל לאתר מהם השינויים הצפויים לפי הצעת החוק לתכנון ובניה ?

במסגרת הצעת החוק לתכנון ובניה המקודמת בימים אלו בכנסת, צפויים שינויים גם בתחום פרסום הודעות התכנון והבניה.

למידע נוסף, ראו את מאמרו של עו"ד עמית גלברד בנושא - הצעת חוק התכנון והבניה - התפרסם באתרנו בתאריך 28.09.2011


קצת עלינו

נענע פרסומי נדל"ן הינה חברה המספקת שירותי פרסום מודעות תכנון ובניה ללקוחות פרטיים, עסקיים, עיריות ומועצות מקומיות. לחברה ניסיון רב בביצוע פרסומי תכנון ובניה ובעבודה מול ועדות תכנון ורשויות מקומיות. אנו נשמח להעמיד לרשותך את הניסיון שצברנו ולפרסם עבורך את מודעתך באמינות, מקצועיות ולא פחות חשוב - במהירות.

הירשמו לעדכונים